IP RangeOrganization
194.0.40.0/24 TK2, TK
194.0.41.0/24 TK2, TK
194.0.40.0/24 TK2, TK
194.0.41.0/24 TK2, TK
194.0.40.0/24 TK2, TK
194.0.41.0/24 TK2, TK