IP RangeOrganization
60.55.0.0/16 ZJCL-CN NING BO SHI YIN ZHOU CHANG LIAN XIN XI JI SHU YOU XIAN GONG SI, CN