IP RangeOrganization
194.0.38.0/24 TK1, TK
194.0.39.0/24 TK1, TK
194.0.38.0/24 TK1, TK
194.0.39.0/24 TK1, TK
194.0.39.0/24 TK1, TK
194.0.38.0/24 TK1, TK